دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 23 - 28
نویسندگان : حسین منیعی * و نغمه بابایی

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس تاب آوری معلمان شهر دزفول بود.روش پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش‌های کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان مرد شهر دزفول به تعداد200 نفر بود. روش نمونه گیری بصورت در دسترس انجام گردیده است حجم نمونه به تعداد 100 نفر بودند و ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم 10 سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، 2002), پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون بود.برای تحلیل داده‌ ها در دو بخش توصیفی و استنباطی، با استفاده از شاخص‌های توصیفی با گرایش به مرکز و پراکندگی به طبقه بندی و توصیف داده‌ها، در بخش توصیفی و تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهشی با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره در بخش استنباطی انجام شد، نتیجه این پژوهش نشان داد که عوامل تاب آوری با پریشانی روانشناختی در سطح 5 درصد رابطه معنادار دارند. ضرایب منفی عوامل تاب آوری ‌ بیانگر این مطلب است که با افزایش این عوامل، مقدار پریشانی روانشناختی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی :
پریشانی روانشناختی، تاب آوری، معلمان


مشاهده مقاله
80
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲