دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 46 - 52
نویسندگان : فاطمه بیان فر و مریم ضیاالدین *

چکیده :
هدف از این پژوهش پیش بینی سهل انگاری بر اساس تیپ شخصیتی در زوجین در شرف طلاق می باشد که با توجه به هدف تحقیق، این پژوهش کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-علی مقایسه ای می باشد که جامعه تحقیق شامل زوجین عادی و در شرف طلاق که به روش نرم افزار G power تعداد 60 زوج، 30 زوج عادی و 30 زوج در شرف طلاق بعنوان نمونه نهایی به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار این تحقیق شامل پرسشنامه شخصیتی NEO و پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی صفاری نیا (۱۳۸۹) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس Anova و در نرم افزار آماری spss-22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بين ميانگين نمرات برونگرایی، مسئولیت پذیری، دلپذیری و انعطاف پذیری (005/0 <P ) تفاوت معني داري بين دو گروه وجود ندارد. تنها در متغیر روان نژندی (021/0 >P ) بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بين ميانگين نمرات سهل انگاری اجتماعی (498/0 >P ) بين دو گروه وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سهل انگاری در طلاق تاثیر زیادی ندارد و زوجین در شرف طلاق عموما روانژند بوده لذا ازدواج دو نفر با شخصیت روانژندی توصیه نمی شود.

کلمات کلیدی :
سهل انگاری، تیپ شخصیتی، زوجین، طلاق.


مشاهده مقاله
184
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲