دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 172 - 185
نویسندگان : وحیده میرحسنی * و ندا حاتمی

چکیده :
هدف مطالعه حاضر بررسی پژوهش های انجام شده در خصوص ارتباط دلبستگی والد-کودک و مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان است تا مبنایی نظری برای مداخله رفتاری کودکان و نوجوانان فراهم نماید. این مقاله بر روی مشکلات رفتاری برونی سازی شده همانند پرخاشگری، نافرمانی و ... و درونی سازی شده همانند اضطراب، افسردگی و ... تمرکز دارد. بررسی ادبیات پیشینه، حاکی از همبستگی مثبت دلبستگی ناایمن با مشکلات رفتاری می¬ اشد؛ در این مطالعه به طبقه بندی دلبستگی و مشکلات رفتاری، ارتباط بین آنها، عوامل میانی و پیش بین ها پرداخته شده است. تحقیقات آتی بیشتر بر عوامل واسطه¬ای دلبستگی، نقش پدر، جنسیت با مشکلات رفتاری کودک و نوجوان متمرکز شود تا مطالعه دقیق و دقیقتر شود تا اثربخشی مداخلات رفتاری بهبود پیدا نماید.

کلمات کلیدی :
دلبستگی، مشکلات رفتاری، کودک و نوجوان


مشاهده مقاله
35
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱