دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 96 - 101
نویسندگان : مرجان رحمانی و یونس کیهانی فر * و آناهیتا ولی بحرینی و راضیه نوروزی و مسلم احمدزاده

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال گرایی مادران و اضطراب امتحان دانش آموزان بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر شیراز به همراه مادرانشان بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از توضیحات لازم در مورد هدف پژوهش و جلب رضایت و همکاری آزمودنی ها، ابتدا مقیاس اضطراب امتحان برای دانش آموزان و در مرحله بعد پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی برای مادران اجرا شد.برای تحلیل داده ها از روشهای آماری شامل جدول توزیع فراوانی، انحراف معیار، میانگین، آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. ابزار این پژوهش جهت بررسی مقیاس کمال گرایی مادران، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی می باشد. یافته ها نشان داد که کمال گرایی مثبت و منفی مادران می تواند متغیر اضطراب امتحان دانش آموزان را به صورت معنا دار تبیین کند. ضزایب تاثیر گمال گرایی مثبت مادر 18/0 و کمال گرایی منفی مادر 48/0 به دست آمده که در سطح 01/0 می تواند اضطراب امتحان کودک را پیش بینی کند. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد که مشاورین مدارس رابطه ی بین متغیرهای این پژوهش را جهت کنترل اضطراب دانش آموزان مورد بررسی قرار دهند.

کلمات کلیدی :
کمال گرایی، اضطراب، دانش آموز، مادران


مشاهده مقاله
94
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲