دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 77 - 84
نویسندگان : خاطره قربان پورده سرخ * و پریسا بسحاق

چکیده :
هدف تحقیق حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان مورد خشونت و عادی شهر تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش‌های توصیفی علی – مقایسه‌ای می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه طرحواره (یانگ فرم کوتاه اجرا شده است. گروه نمونه با روش غیرتصادفی و در دسترس شامل 40 نفر از زنان عادی و مورد خشونت از جامعه آماری زنان شهر تهران است که در سال 1401 به کلینیک‌های مشاوره‌ای و روانشناسی مراجعه کردند. به منظور تجزیه و تحلیل در سطح توصیفی از شاخص‌های مرکزی و جدول فراوانی و درصد برای متغیرهای جمعیت شناختی و جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای و در سطح استنباطی از واریانس چندمتغیره (مانووآ) استفاده شد. نتایج حاکی است 78 درصد تفاوت در طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به خشونت علیه زنان بوده است. کلید واژه‌ها: طرحواره های ناسازگار اولیه ، زنان مورد خشونت

کلمات کلیدی :
طرحواره های ناسازگار اولیه، زنان مورد خشونت، تهران


مشاهده مقاله
32
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۹ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱